Una breve presentazione di #abysscleanup per EUDI 2019